امروز:

مدارک لازم برای ثبت و اخذ مجوز ثبت تعاونی

وجود تعاونی با تشکیل و ثبت آغاز می شود . مقررات مربوط به ثبت تعاونی ها از مقررات قوانین آمره است نه قوانین ارشادی ؛ لذا رعایت آن ها الزامی است و این امر تحت کنترل و نظارت دولت صورت می گیرد. به علاوه جریان امور مربوط به مرحله تشکیل تعاونی نیز ، تحت کنترل و نظارت دولت قرار دارد و لازم است برای تشکیل آن موافقتنامه و برای ثبت آن مجوز ثبت از وزارت تعاون دریافت شود.

    مدارک لازم جهت ثبت و اخذ مجوز ثبت

مدارک و اوراقی که اولین هیئت مدیره برای اخذ مجوز ثبت باید همراه درخواست خود به وزارت تعاون ( اداره کل یا اداره تعاون ) تسلیم کند ، عبارت اند از :
1. اساسنامه مصوب شرکت یا اتحادیه ؛
2. دعوتنامه تشکیل اولین مجمع عمومی عادی ؛
3. صورت جلسه اولین مجمع عمومی عادی ، دایر بر تصویب اساسنامه و انتخاب اولین هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان ؛
4. رسید پرداخت مقدار وجوه لازم التادیه سرمایه تعاونی ، طبق اساسنامه ؛
5. مدارک مربوط به تقویم و تسلیم آن مقدار از سرمایه که به صورت جنسی بوده است ( اگر وجود داشته باشد ) ؛
6. فهرست اسامی و مشخصات داوطلبان تشکیل تعاونی ؛
7. فهرست اسامی حاضران در اولین مجمع عمومی عادی که حاوی امضای آن ها باشد ؛
8. فهرست اسامی و مشخصات و نشانی اعضای اولین هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان اعم از اصلی و علی البدل و مدیر عامل که حاوی امضای آن ها باشد ؛
9. قبولی کتبی اعضای اولین هیئت مدیره دایر بر انتخاب رئیس و نایب رئیس و منشی هیئت مدیره ، انتخاب صاحبان امضاهای مجاز و اسامی و مشخصات آن ها و انتخاب مدیر عامل .
وزارت تعاون مجوز ثبت تعاونی را که عبارت است از درخواست ثبت شرکت یا اتحادیه تعاونی جدید التشکیل از مرجع ثبت ، به همراه مدارک و اوراق مذکور به " اداره کل ثبت شرکت ها " در تهران و " اداره ثبت " در شهرستان ها ارسال می کند تا به ثبت تعاونی اقدام کند. مرجع ثبت پس از ثبت تعاونی و انتشار آگهی آن ، باید رونوشتی از آگهی ثبت و اساسنامه ممهور به مهر خود را به وزارت تعاون ( اداره کل یا اداره تعاون ) ارسال کند.
لازم به یادآوری است مرجع ثبت تعاونی ها در تهران " اداره کل ثبت شرکت ها " و در شهرستان ها " اداره ثبت " واقع در مرکز اصلی تعاونی است .
هر گونه تغییری که بعداَ در اساسنامه یا در اعضای هیئت مدیره ، بازرسان و مدیر عامل تعاونی یا در سرمایه آن صورت گیرد ، باید به مرجع ثبت تعاونی اعلام شود.

    نمونه درخواست ثبت شرکت یا اتحادیه تعاونی جدید التشکیل از مرجع ثبت

بسمه تعالی
تعاونوا علی البر و التقوی
وزارت تعاون
شماره : ...............
تاریخ :................
اداره ثبت شرکت ها
سلام علیکم
به موجب بند 4 ماده 51 و بند 28 ماده 66 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ، مصوب 13/ 6/ 1370 مجلس شورای اسلامی ، مدارک تشکیل شرکت / اتحادیه تعاونی ..................... به شرح ذیل ارسال می گردد :
1. فهرست مشخصات داوطلبان تشکیل تعاونی تا تاریخ اولین مجمع عمومی عادی به تعداد .............. نفر .
2. رسید پرداخت وجه لازم التادیه سرمایه تعاونی به مبلغ .......................ریال که نقداَ پرداخت شده است.
3. آگهی دعوت اولین مجمع عمومی عادی .
4. اسامی حاضرین در جلسه اولین مجمع عمومی عادی به تعداد ............ نفر .
5. صورت جلسه اولین مجمع عمومی عادی مبنی بر تصویب اساسنامه و انتخاب هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان .
6. اساسنامه مصوب اولین مجمع عمومی عادی در سه نسخه .
7. صورت جلسه هیئت مبنی بر انتخاب هیئت رئیسه ، مدیر عامل و دارندگان امضای مجاز
با توجه به مدارک مذکور ، خلاصه شرکتنامه به شرح ذیل می باشد :
1. موضوع شرکت : ........................
2. مرکز اصلی شرکت : ....................
3. سرمایه شرکت : ........................
4. مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت : ...........................................................................................
5. دارندگان حق امضا : ...............................................................................................................
خواهشمند است نسبت به ثبت شرکت / اتحادیه مذکور اقدام و رونوشتی از آگهی ثبت و اساسنامه ممهور را به این اداره کل / اداره ارسال فرمایید.
اداره کل / اداره تعاون 


نوشته شده در : دوشنبه 29 مرداد 1397  توسط : زهره رادیو اف تی پی.    نظرات() .

نمونه های عملی ثبت موسسات غیر تجاری


    اساسنامه ثبت موسسه

ماده 1 - نام و نوع موسسه :
ماده 2- موضوع موسسه :
ماده 3- مرکز اصلی موسسه و نشانی کامل آن :
ماده 4- مبدا تشکیل موسسه و مدت آن :
ماده 5- دارایی موسسه :
ماده 6- تابعیت موسسه :
ماده 7- اسامی موسسین و مشخصات و محل اقامت هر یک و میزان دارای آن ها :
ماده 8- هیچ یک از اعضاء موسسه حق انتقال تمام و یا قسمتی از حقوق و دارایی خود را که در این موسسه دارا می باشد به غیر نخواهد داشت ، مگر این که رضایت و موافقت دارندگان لااقل ... ..دارایی موسسه جلب گردد و انتقال به عمل نخواهد آمد مگر به موجب سند رسمی در یکی از دفاتر اسناد رسمی و یا با تنظیم صورت جلسه و ثبت آن در ثبت شرکت ها .
ماده 9- مدیران موسسه و اختیارات آن ها و دارندگان حق امضاء در موسسه به ترتیب ذیل می باشد :
ماده 10- ..................موسسه ، نماینده قانونی موسسه بوده و می تواند در کلیه امور موسسه مداخله و اقدام نماید مخصوصاَ در موارد ذیل :
الف- انجام کلیه امور موسسه از هر جهت و هر قبیل
ب- گشایش حساب جاری و ثابت در بانک ها و بنگاه ها و غیره
ج- تحصیل هر نوع اعتبار
د- مشارکت با سایر شرکت ها و موسسات و شرکت های مشابه که موضوع فعالیت آن ها یکسان باشد.
ه- عقد هر گونه قرارداد با اشخاص و شرکت ها و بانک ها و غیره با هر نوع قید حقوق و پاداش برای آن ها .
ز- انتخاب وکیل با حق وکالت در توکیل و دادن اختیارات لازمه به نامبرده و عزل آن
ح- مراجعه به ادارات و دوایر دولتی و گمرکات و بانک ها و شخصیت های حقوقی و حقیقی دیگر جهت انجام کلیه اموری که مربوط به این موسسه است.
ط- هر تصمیمی را که .........موسسه برای انجام کلیه اموری که مربوط به توسعه هدف و منظور موسسه لازم و مقتضی باشد و به ............اتخاذ گردد معتبر و قابل اجرا خواهد بود.
ماده 11- ...........می تواند تمام و یا قسمتی از اختیارات و حق امضاء خود را به موجب وکالت نامه رسمی به عضو دیگر موسسه و یا اشخاص ثالث تفویض کند و در وکالت نامه مزبور بایستی حدود و اختیارات وکیل به طور روشن و صریح قید گردد.
ماده 12- ..............انحلال موسسه : انحلال موسسه با موافقت و به تصویب عده ای از اعضاء که دارای اکثریت عددی بوده و نیز لااقل دارای 55% کل دارایی موسسه باشند به عمل خواهد آمد و مجمع عمومی که رای به انحلال موسسه داد یک یا چند نفر از بین اعضاء و یا از خارج به سمت مدیر تصفیه انتخاب می گردند.
ماده 13-................هر نوع تغییری در موارد این اساسنامه از قبیل کم کردن یا زیاد کردن دارایی موسسه ، ورود و خروج اعضاء موسسه ، اصلاح یا الحاقی نسبت به مفاد اساسنامه ، انتخاب اعضاء موسسه و بالاخره کلیه تصمیمات لازمه برای تغییر و تبدیل مواد اساسنامه بایستی با موافقت ............ باشد.
ماده 14- ..............تشکیل مجامع عمومی اعم از عادی و یا فوق العاده بنا به دعوت هر یک از مدیران موسسه به وسیله ارسال نامه کتبی به عمل خواهد آمد و فاصله بین تاریخ دعوت تا روز تشکیل جلسه لااقل ده روز و در صورت حضور کلیه اعضاء در جلسه احتیاجی به دعوت مزبور نیست و مجمع می تواند نسبت به اتخاذ تصمیمات لازم اقدام نماید.
ماده 15- ........... اختلاف حاصله بین اعضاء موسسه از طریق داوری حل و فصل خواهد شد.
ماده 16-............در سایر موضوعاتی که در این اساسنامه قید نشده است مطابق مقررات قانونی تجارت آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجاری مصوب 1337 عمل خواهد شد.

    صورت جلسه مجمع عمومی موسسه

در ساعت ده صبح روز ................. اولین جلسه موسسین با حضور کلیه اعضاء موسس امضاء کنندگان ذیل در محل موسسه تشکیل و تصمیمات ذیل به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت.
1- اساسنامه موسسه مشتمل بر 15 ماده تصویب و به امضاء رسید.
2- مدیران و دارندگان حق امضاء موسسه بر طبق 7 اساسنامه تعیین گردیدند.
3- تقاضانامه چاپی مربوط به ثبت موسسه نیز امضاء شد.
4- دارایی موسسه در تحویل و اختیار ..... موسسه قرار گرفت.
5- ................با امضاء ذیل این صورت جلسه وصول آن را اعلام می دارد.
6- کلیه اعضاء موسس با امضاء ذیل صورت جلسه ، قبولی سمت نمودند.
7- ............. به وکالت و اختیار تام و تمام داده شد که با مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت این موسسه اقدام و ذیل ثبت دفاتر را امضاء نماید.
جلسه در ساعت 12 ظهر همان روز ختم گردید و این صورت جلسه به امضاء کلیه اعضاء موسس به شرح ذیل رسید :
1-. ................................. 2- .........................................

    صورت جلسه مجمع عمومی شرکاء و موسسین

جلسه مجمع عمومی شرکاء و موسسین شرکت ................. با مسئولیت محدود
در ساعت 10 صبح روز ......................... اولین جلسه مجمع عمومی شرکاء و موسسین شرکت مذکور با حضور کلیه شرکاء در محل شرکت تشکیل و تصمیمات ذیل با اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت :
1-اساسنامه شرکت مشتمل بر 24 ماده تنظیم و به تصویب کلیه شرکاء رسید.
2- اظهارنامه و شرکت نامه رسمی شرکت نیز امضاء شد.
3- جهت انتخاب اعضاء هیات مدیره و دارندگان حق امضاء اخذ رای به عمل آمد و در نتیجه :
امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک – سفته – بروات – قراردادها با امضاء ..................همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
4- هر یک از اعضاء هیات مدیره با امضاء ذیل این صورت جلسه سمت خود را قبول نمودند.
5- مبلغ ................ ریال سرمایه شرکت که از طرف کلیه شرکاء پرداخت گردیده تحویل و در اختیار ................ شرکت قرار گرفت و ............... با امضاء ذیل این صورت جلسه وصول آن را اعلام می دارد .
6- به .............. وکالت و اختیار تام داده شد تا با مراجعه به اداره ثبت شرکت ها و پرداخت حق الثبت و هزینه آگهی های مربوط ذیل ثبت دفاتر مربوطه را در اداره ثبت شرکت ها امضاء نماید.
چون موضوع دیگری جهت بحث نبود جلسه در ساعت .................همان روز خاتمه یافت .
امضاء شرکاء


نوشته شده در : دوشنبه 29 مرداد 1397  توسط : زهره رادیو اف تی پی.    نظرات() .

استعفای هیئت مدیره در شرکت های تعاونیدر خصوص استعفای اعضای هیئت مدیره شرکت تعاونی، باید از استعفای جمعی و فردی آن ها به طور جداگانه سخن گفت :

        استعفای جمعی

قانون، قبول استعفای هیئت مدیره را در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده قرار داده؛ بنابراین در صورت استعفای دسته جمعی اعضای هیئت مدیره، مرجع قبول آن، مجمع عمومی فوق العاده است و چون انتخاب هیئت مدیره در صلاحیت مجمع عمومی عادی است ، باید گفت که پس از قبول استعفای جمعی اعضای هیئت مدیره از طرف مجمع عمومی فوق العاده ، مجمع عمومی عادی اعضای هیئت مدیره جدید را انتخاب می کنند. به موجب نمونه اساسنامه شرکت تعاونی، مجمع عمومی عادی برای انتخاب هیئت مدیره جدید، به دعوت هیئت مدیره مستعفی یا وزارت تعاون تشکیل می شود.
بند دوم تبصره 2 ماده 1 " آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی " ، مورخ 1377 قبول استعفای " اکثریت اعضای هیئت مدیره " را نیز در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده قرار داده است ؛ لیکن می توان گفت از بیان ماده 35 قانون بخش تعاونی که قبول " استعفای هیئت مدیره " را بر عهده مجمع عمومی فوق العاده قرار می دهد، مستفاد نمی شود که قبول استعفای " اکثریت اعضای هیئت مدیره " نیز در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد.

    استعفای فردی

به موجب قانون، دریافت استعفای هر یک از اعضای هیئت مدیره شرکت تعاونی، بر عهده هیئت مدیره است ؛ بنابراین هر گاه یکی از اعضای هیئت مدیره استعفا دهد، استعفای خود را به هیئت مدیره شرکت تعاونی تقدیم می کند، ولی همان طور که ملاحظه می کنید ، قانون تنها دریافت استعفا را بر عهده هیئت مدیره می گذارد و درباره قبول آن چیزی نمی گوید، در این خصوص می توان گفت از آنجا که استعفا از سمت، حق هر یک از اعضای هیئت مدیره است ؛ به محض اینکه استعفای کتبی عضو هیئت مدیره به هیئت مدیره رسید، استعفای وی تحقق پیدا کرده است و نیازی به اعلام قبولی آن از طرف هیئت مدیره نیست.
نمونه اساسنامه متذکر می شود که استعفای هر یک از اعضای هیئت مدیره تا تعیین عضو جدید و قبولی سمت از طرف وی، رافع مسئولیت در برابر وظایف نخواهد بود.
در صورت استعفای هر یک از اعضای هیئت مدیره ، یکی از اعضای علی البدل ( به ترتیب دارندگان آرای بیشتر ) با دعوت هیئت مدیره به جانشینی عضو مستعفی و به عنوان عضو اصلی، عهده دار وظایف مربوط می شود.
در صورتی که به علت استعفا یا فوت یا ممنوعیت قانونی هر یک از اعضای اصلی، با وجود دعوت از اعضای علی البدل، هیئت مدیره از اکثریت مقرر در اساسنامه خارج شود، مجمع عمومی عادی دعوت خواهد شد تا برای تکمیل اعضای هیئت مدیره به منظور اجرای وظایف در بقیه مدت مقرر، اقدام کند. این دعوت را باید اعضای باقی هیئت مدیره به عمل آورند.
بازرس یا بازرسان و وزارت تعاون یا یک پنجم از اعضای شرکت تعاونی نیز می توانند برای انتخاب اعضای کامل کننده هیئت مدیره، از اعضای باقیمانده هیئت مدیره تشکیل مجمع عمومی عادی را درخواست کنند. هر گاه اعضای باقیمانده هیئت مدیره ظرف حداکثر یک ماه برای دعوت اقدام نکنند، وزارت تعاون خود برای دعوت و برگزاری مجمع عمومی عادی اقدام خواهد کرد. هر گاه درخواست دعوت را بازرس یا بازرسان کرده باشند، پس از انقضای مدت یک ماه، خود آن ها می توانند با اطلاع وزارت تعاون، به دعوت و تشکیل مجمع عمومی عادی اقدام کنند.
به موجب نمونه اساسنامه، در مواردی که تعداد اعضای هیئت مدیره از اکثریت مقرر برای تشکیل جلسات و تصمیم گیری کمتر شود، وزارت تعاون می تواند در فاصله زمانی لازم برای انتخاب و تکمیل اعضای هیئت مدیره ، به منظور اداره امور جاری تعاونی، برای جانشینی اعضای هیئت مدیره – که به علت استعفا یا فوت یا ممنوعیت قانونی و یا غیبت غیرموجه مکرر، در جلسات هیئت مدیره حاضر نمی شوند – از میان اعضای شرکت تعاونی تعداد لازم را موقتاَ و حداکثر برای مدت پنج ماه منصوب کند. می توان گفت در موردی که استعفای جمعی هیئت مدیره با تصویب مجمع عمومی فوق العاده پذیرفته شود و نیز در صورتی که مدت ماموریت هیئت مدیره منقضی گردد، تا انتخاب هیئت مدیره جدید و در صورت لزوم ، وزارت تعاون می تواند از میان اعضای شرکت تعاونی تعداد لازم را موقتاَ به عضویت هیئت مدیره منصوب کند.

    دوام مسئولیت پس از استعفا

نمونه اساسنامه شرکت تعاونی متذکر می شود که استعفای عضو هیئت مدیره تا تعیین عضو جانشین، از وی نسبت به وظایفی که دارد رفع مسئولیت نخواهد کرد. مقررات مذکور، موقعیتی را دربرمی گیرد که استعفای اعضای هیئت مدیره به صورت انفرادی صورت گیرد ، لیکن آیا در صورت استعفای جمعی اعضای هیئت مدیره که قانون و نمونه اساسنامه، در بقای مسئولیت آن ها بیانی ندارد نیز می توان گفت که تا تعیین جانشین برای آن ها، مسئولیت آنان در انجام وظایف همچنان بقا و دوام خواهد داشت ؟ در پاسخ می توان گفت : بقای مسئولیت عضو هیئت مدیره تا تعیین شدن جانشین وی، به این علت مقرر شده است که از معوق ماندن احتمالی امور جاری شرکت تعاونی جلوگیری شود، حال آنکه ممکن است با وجود استعفای عضو ، هیئت مدیره از اکثریت لازم خارج نشود و بتواند به وظایف مربوط عمل کند و این علت، در استعفای جمعی اعضای هیئت مدیره به صورت اقوی موجود است ؛ زیرا با استعفای جمعی آن ها ، شرکت تعاونی یکی از ارکان خود را از دست می دهد و معوق ماندن امور جاری آن حتمی خواهد بود؛ لذا به تنقیح مناط می توان مقررات مذکور را به مورد اخیر قابل تسری دانست و گفت استعفای جمعی اعضای هیئت مدیره نیز مانند استعفای فردی آن ها تا تعیین هیئت مدیره جانشین آن ها نسبت به وظایفی که بر عهده دارند از ایشان رفع مسئولیت نخواهد کرد.
این نظر، یعنی باقی بودن مسئولیت هیئت مدیره مستعفی تا تعیین جانشین برای آن، با مقررات نمونه اساسنامه دایر بر بقای مسئولیت هیئت مدیره پس از انقضای مدت ماموریت، تقویت می گردد؛ زیرا همان طور که معلوم است علت بقای مسئولیت هیئت مدیره با وجود انقضای مدت ماموریت آن، جلوگیری از پیدا شدن خلاء مدیریت و فقدان یکی از ارکان شرکت تعاونی است و همین امر در مانحن فیه، یعنی استعفای جمعی اعضای هیئت مدیره قابل روئت است.

    دوام مسئولیت پس از انقضای مدت مدیریت

پس از انقضلس مدت ماموریت هیئت مدیره، در صورتی که هیئت مدیره جدید انتخاب نشده باشد، هیئت مدیره موجود تا انتخاب هیئت مدیره جدید کماکان به وظایف خود در شرکت تعاونی ادامه داده و مسئولیت اداره امور شرکت را بر عهده خواهد داشت.
باید سعی شود انتخاب هیئت مدیره جدید هم زمان با انقضای مدت ماموریت هیئت مدیره قبلی صورت گیرد ، ولی اگر چنین نشد، یعنی تا منقضی شدن مدت ماموریت هیئت مدیره موجود، هیئت مدیره جدید انتخاب نشد، برای جلوگیری از به وجود آمدن خلاء مدیریت و معوق ماندن امور شرکت تعاونی، به موجب نمونه اساسنامه، هیئت مدیره مکلف است تا انتخاب هیئت مدیره جدید و اعلام قبولی از طرف آن، مسئولیت اداره امور شرکت را بر عهده داشته باشد.


نوشته شده در : چهارشنبه 24 مرداد 1397  توسط : زهره رادیو اف تی پی.    نظرات() .

اساسنامه ثبت موسسه غیرتجاری

ماده ١: نام ونوع موسسه:…………………..
ماده ٢: موضوع موسسه: …………………………….
ماده ٣: مرکز اصلی موسسه: …………………………..
ماده ۴: سرمایه موسسه:
ماده ۵: مدت موسسه: از تاریخ ……………… بمدت نامحدود
ماده ۶: تابعیت موسسه : تابعیت ایرانی است .

ماده ٧: هیچ یک از شرکا حق انتقال سهم الشرکه خود را بغیر ندارند مگر با رضایت و موافقت دارندگان سه چهارم سرمایه موسسه که دارای اکثریت عددی نیز باشند و انتقال سهم الشرکه بعمل نخواهد آمد مگر بموجب سند رسمی .
ماده ٨: مجمع عمومی عادی موسسه در ظرف مدت چهارماه اول هر سال پس از انقضای سال مالی موسسه تشکیل ولی ممکن است بنابه دعوت هریک از اعضای هیات مدیره یا شرکا بطور فوق العاده تشکیل گردد.
ماده ٩: دعوت هر یک از جلسات مجامع عمومی توسط هر یک از اعضای هیات مدیره مدیرعامل یا شرکا بوسیله دعوتنامه کتبی یا درج آگهی در یکی از جراید کثیرالانتشار بعمل خواهد آمد فاصله دعوت از روز انتشار تا تشکیل جلسه ١٢ روز خواهد بود .
ماده ١٠: در صورتی که کلیه شرکا در هریک از جلسات مجامع عمومی حضور یابند رعایت ماده ٨ اساسنامه ضرورت نخواهد داشت .
ماده ١١: وظایف مجمع عمومی عادی به شرح زیر میباشد:
الف – استماع گزارش هیات مدیره در امور مالی و ترازنامه سالیانه موسسه و تصویب آن
ب- تصویب پیشنهاد سود قابل تقسیم از طرف هیات مدیره
ج – تعیین خط مشی آینده موسسه و تصویب آن
د – انتخاب هیات مدیره و در صورت لزوم بازرس
ماده ١٢: وظایف مجمع عمومی فوق العاده به قرار زیر است :
الف: تغییر اساسنامه یا الحاق یا حذف یک یا چند مواد اساسنامه
ب: افزایش یاتقلیل سرمایه موسسه
ج : ورود شریک یا شرکا جدید موسسه
ماده ١٣: تصمیمات شرکا در مجمع عمومی فوق العاده با موافقت دارندگان سه چهارم سرمایه که اکثریت عددی دارند و در مجمع عمومی عادی طبق دستور ماده ١٠۶ قانون تجارت معتبر و لازم الاجرا خواهدبود.
ماده ١۴: هیات مدیره موسسه مرکب از ………. نفر خواهد بود که در مجمع عمومی از بین شرکا و یا از خارج انتخاب می نماید.
ماده ١۵: هیات مدیره از بین خود یک نفر را به سمت رئیس هیات مدیره و یک نفر را به سمت مدیرعامل انتخاب و همچنین می تواند برای اعضای خود سمتهای دیگری تعیین نماید.
ماده ١۶: آقای / خانم ………….. نماینده قانونی و تام الاختیار موسسه بوده و می تواند در کلیه امور مداخله و اقدام نماید . (از جمله اقدامات می توانند موارد ذیل را ذکر نمایند ) :
امور اداری موسسه از هر قبیل ، انجام تشریفات قانونی ، تنظیم بودجه و تعیین پرداخت حقوق و انجام هزینه ها و رسیدگی به محاسبات ، نهیه آیین نامه های داخلی ، اجرای تصمیمات مجامع عمومی ، تاسیس شعب ، انتخاب و انتصاب و استخدام کارمند و کارگر یا کارشناس، تنظیم قرارداد با شرکت ها و بانک ها و ادارات، خرید و فروش انواع اموال منقول و غیرمنقول ، صدور اسناد بهادار ، سفته و چک و پرداخت آن ها و ... ( برحسب مورد و بنا به تصمیم اعضاء هیات مدیره )
ماده ١٧: جلسات هیات مدیره با حضوراکثریت اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات هیات مدیره با اکثریت آرا معتبر است .
ماده ١٨: دارندگان حق امضا در موسسه : دارندگان حق اکضای اوراق واسناد بهادار از قبیل چک سفته برات اسناد تعهدآور و قراردادها را هیات مدیره تعیین می کند .
ماده ١٩- هر یک از اعضای هیات مدیره می تواند تمام یا قسمتی از اختیارات و همچنین حق امضای خود را به هریک از شرکا برای هر مدت که صلاح بداند تفویض نماید و همچنین هیات مدیره می تواند تمام یاقسمتی از اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نماید.
ماده ٢٠: سال مالی موسسه از اول فروردین ماه هر سال شروع و به اخر اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد به استثنای سال اول که ابتدای آن از تاریخ تاسیس موسسه است.
ماده ٢١: تقسیم سود: از درآمد موسسه در پایان هر سال مالی هزینه اداری حقوق کارکنان و مدیران استهلاکات مالیات سایر عوارض دولتی کسر و پس از وضع صدی ده بابت ذخیره قانونی بقیه که سود ویژه است به نسبت سهم الشرکه بین شرکا تقسیم خواهد شد.
ماده ٢٢ : فوت یا محجوریت هریک از شرکا باعث انحلال موسسه نخواهد شد و وراث شریک متوفی ویا ولی محجور می توانند به مشارکت خود ادامه دهند. در غیر این صورت بایستی سهم الشرکه خود را پس از انجام تشریفات قانونی دریافت ویا به شریک دیگر منتقل و از موسسه خارج شوند.
ماده ٢٣ : انحلال : موسسه مطابق ماده ١١۴ قانون تجارت منحل خواهد شد در صورتی که مجمع شرکا رای به انحلال موسسه دهد یک نفر از بین شرکا و یا از خارج موسسه به سمت مدیرتصفیه تعیین خواهد شد وظایف مدیرتصفیه طبق قانون تجارت می باشد.
ماده ٢۴: اختلافات حاصله بین شرکای موسسه از طریق حکمیت و داوری حل وفصل خواهد شد.
ماده ٢۵: در سایر موضوعاتی که در این اساسنامه قید نشده است مطابق مقررات قانون تجارت ایران عمل و رفتار خواهدشد.
ماده ٢۶: این اساسنامه در ٢۶ ماده تنظیم و به امضای کلیه موسسین موسسه به اسامی ذیل رسید و تمام مشخصات امضا شد.
امضاء موسسین
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 


نوشته شده در : چهارشنبه 24 مرداد 1397  توسط : زهره رادیو اف تی پی.    نظرات() .

حقوق صاحبان سهام در شرکت سهامی عام

سهام جمع سهم است به معنای برگ رسید و به مبلغی از سرمایه یک کارخانه یا شرکت گفته می شود. سهم به معنای بهره، نصیب و حظ آمده است. سهام به معنای حصه مشارکت در هر نوع مشارکت و دارایی مشترک گفته می شود و همچنین به معنی حصه شریک در مال مشترک و سندی است که حکایت از مالکیت حصه معین در شرکت تجاری به نام شرکت سهامی کند و صاحب سهم از تمام مزایای مقرر در اساسنامه شرکت استفاده می کند یا سهم عبارت است از سهمی که به صاحب آن حق می دهد قسمتی از منافع شرکت و در بعضی مواقع در موقع انحلال شرکت از قسمتی از دارایی شرکت استفاده کند.
سهم واحدی است از سرمایه شرکت که نوع و مبلغ آن را اساسنامه شرکت معین می کند. قانون تجارت سهم را چنین تعریف کرده است که سهم قسمتی از سرمایه شرکت سهامی است که مشخص کننده میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می باشد.

در شرکت های سهامی ، سهام به سه صورت ذیل وجود دارد :
سهام با نام ، سهام بی نام ، سهام ممتاز
1- سهام با نام
در این گونه سهام ، دارنده سهم معلوم و مشخص است و در محل شرکت دفتری وجود دارد که شماره ردیف سهام و نام دارنده در آن ذکر شده است. بنابراین هر سهم از روی شماره ردیف آن معلوم است که متعلق به چه شخصی می باشد. انتخاب سهام بانام به خاطر آن است که شرکت مایل است شرکای خود را بشناسد. انتقال این گونه سهام از انتقال سهام بی نام تشریفات بیشتری دارد و باید در دفتر سهام شرکت ثبت گردد.
2- سهام بی نام
سهام بی نام ورقه ای است که اسم دارنده آن در ورقه و یا در دفاتر شرکت ثبت نشده و کسی که آن را در دست داشته باشد مالک آن شناخته می شود. اگر کسی خواست سهام بی نام خود را بفروشد کافی است که قیمت آن را دریافت و سهم را مانند اسکناس تسلیم خریداری کند.
سهام بانام یا بی نام در تمام مراحل دارای یک ارزش می باشند و دارندگان آن ها در نفع و ضرر و استفاده از شرکت یکسان اند.
3- سهام ممتاز
سهام ممتازه هنگامی منتشر می شود که شرکت نیاز به ورود اشخاص سرشناس به شرکت را داشته یا احتیاج به افزایش سرمایه داشته باشد ، ولی در شرایط عادی کسی حاضر به خرید سهام عادی نیست.
سهام ممتازه نسبت به سهام بانام و بی نام امتیازاتی دارد که به دارنده آن تعلق می گیرد ، مثل داشتن حق دو رای یا سود بیشتر از سایرین و نظایر آن . کلیه سهام شرکت را نمی توان ممتاز دانست.

    حقوق صاحبان سهام

کسانی که دارای برگ سهام بانام بوده و نام آن ها در دفتر سهام شرکت سهامی ثبت گردیده است یا کسانی که دارای سهام بی نام باشند یعنی برگ سهام در اختیار ایشان باشد و یا دارای سهام ممتاز، موسس باشند صاحبان سهام گویند. صاحبان سهام از بابت مالکیت سهام های بانام یا بی نام یا ممتاز و یا موسس خود دارای حقوقی می باشند که به طور کلی این حقوق دو قسم می باشند :
1- حقوق مالی
امتیازی است که حقوق هر کشور به منظور تامین نیازهای مادی اشخاص به آن ها می دهد. موضوع این حق حمایت از نفع مادی و با ارزش است که این دسته از حقوق قابل مبادله، قابل تقویم به پول است مانند حق مالکیت.
مالکیت ناشی از سهام در شرکت های سهامی عام دو نوع است اول سهیم شده در سود شرکت دوم سهیم شده در دارایی شرکت.
2- حقوق غیرمالی
امتیازی است که هدف از آن رفع نیازهای عاطفی و اخلاقی انسان است موضوع این حق روابط غیرمالی اشخاص است که ارزش داد و ستد ندارد و قابل ارزیابی به پول و مبادله با آن نیست مانند حق رای در شرکت های سهامی عام . حقوق ناشی از مالکیت سهام بر چهار نوع است اول حق اطلاع، دوم حق عضویت در شرکت ، سوم حق رای و چهارم حق انتقال سهام.
3- حق بینابین
امتیازی است که قطع نظر از رفع نیازهای عاطفی و اخلاقی و گاه نیازهای مادی اشخاص را مد نظر دارد یعنی به گفته آقای کاتوزیان چهره مالی و غیرمالی با هم مخلوط شده است مانند حق تالیف یا حق اختراع یا حق سرقفلی و کسب و پیشه یا حق دارا شدن سهام که قطع نظر از این که منتج به مال است بلکه منتج به اعتبار هم می باشد. اگر سهامدار دارای سهام موسس باشد علی القاعده از منافع حاصل از سود شرکت و منافع حاصل از تقسیم دارایی شرکت و هم از اعتبار شرکت به عنوان یک سهامدار موسس بهره می برد. 


نوشته شده در : شنبه 20 مرداد 1397  توسط : زهره رادیو اف تی پی.    نظرات() .

بهین یاب چیست؟

 برای این که سرمایه گذاری را آغاز کنیم اقدامات اولیه ای را قبل از فعالیت اقتصادی می بایست انجام دهیم . کارشناسان مرتبط در رابطه با هر مبحثی باید شناخت کافی داشته همینطور مراجع رسیدگی به امور مرتبط با ثبت شرکت و شروع فعالیت را بدانند. برای امور تولید، بهره برداری، مونتاژ، استخراج معادن، صنایع معدنی و فلزی باید به اداره صنعت، معدن، تجارت مراجعه کرد. سایت بهین یاب راه ورود به این ارگان های دولتی برای انجام امور فوق است که به این درگاه ، درگاه خدمات و اطلاعات وزارتخانه صنایع می گویند.

بهین یاب شامل چه بخش هایی است؟

بهین یاب شامل بخش های: سرمایه گذاری ، تامین مالی ، دریافت شناسه کسب و کار ، بنگاه ها، محصولات و خرید اولیه، منابع انسانی،انرژی،تجارت خارجی،فناوری و راهنا که در آن فرصت های سرمایه گذاری و طرح های دارای الویت معرفی میشوند. در سایت بهین یاب تمام فرآیندهای مربوطه به اخذ جواز تاسیس ، پروانه بهره برداری و غیره بصورت الکترونیکی انجام میگیرد و در مرحله اول نیازی به حضور شخص(اشخاص) نیست تا زمانی که کارشناس صنایع تاییدیه اولیه را ندهد حضور اشخاص لازم نمی باشد.

خدمات بهین یاب چیست؟

در مراحل سرمایه گذاری کلیه اطلاعات ، خدمات و مطالب مفید مربوط به حوزه ثبت ازجمله مراحل صدور جواز تاسیس،وضعیت طرح و پروژه ها ، معافیت گمرکی و غیره عنوان می شود.

تمام صنف های صنعتی ، تولیدی، معدنی برای دریافت شناسه کسب و کار خود به سایت بهینیاب مراجعه می کنند.بروزرسانی اطلاعات ،ارسال گزارش پیشرفت واحدها،ارسال آمار بهره برداری، تولید واحد دارای پروانه بهره برداری،مونتاژ فراهم میشود.استعلام وضعیت بنگاه ها ، اخذ شناسه ملی اشخاص حقوقی فعال و غیرفعال ،دریافت شناسه انبار و درخواست مشاوره های صنعتی ارتقا در بهین یاب قابل ارائه است.

برای اخذ جواز تاسیس از بهین یاب چکار باید کرد؟

در ابتدا می بایست فرایند ثبت نام را تکمیل کنید.اطلاعات شخص حقیقی و یا حقوقی مربوط به مدیرعامل ،مشخصات ملکی و آدرس دفتر مرکزی ، ثبت برند، اطلاعات نمایندگی ها،اطلاعات بانکی و غیره را کامل می کنیم. برای انجام امور فوق می توانید با موسسه ثبتی هما تماس بگیرید و از اطلاعات و تجربه های کارشناسان ما بهره مند گردید.


نوشته شده در : شنبه 20 مرداد 1397  توسط : زهره رادیو اف تی پی.    نظرات() .

انتشار آگهی دعوت از مجامع عمومی در روزنامه کثیرالانتشار

دعوت از مجامع عمومی دربرگیرنده امور گوناگونی از قبیل تشخیص مراجع موظف به دعوت از مجامع عمومی، شیوه و تشریفات دعوت است. عنوان تشریفات دعوت از مجامع عمومی شامل اقدامات چندی و از جمله انتشار آگهی دعوت در روزنامه، رعایت مهلت های مقرر در قانون، قید نکات خاص در روزنامه می گردد. در ذیل به بررسی انتشار آگهی دعوت در روزنامه می پردازیم.

    انتشار آگهی دعوت در روزنامه

به منظور جلوگیری از تضییع حقوق همه اشخاص ذی نفع در شرکت و از جمله سهامداران، قانون گذار پیش بینی روزنامه ای کثیرالانتشار جهت چاپ آگهی ها و دعوتنامه های مربوط به شرکت را ضروری دانسته است. برای نخستین بار این روزنامه در اعلامیه پذیره نویسی در شرکت سهامی عام ( بند 14 ماده 9 ) و در صورتجلسه تشکیل شرکت سهامی خاص ( بند 5 ماده 20 ) تعیین می گردد، تا آگهی های مربوط به شرکت تا تشکیل نخستین مجمع عمومی عادی در آن نشر یابد. این نکته در ماده 97 لایحه اصلاحی قانون تجارت به شرح ذیل افتاده است :
" در کلیه موارد دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی باید از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد به عمل آید ... "
پس از تشکیل شرکت ، مجمع عمومی عادی ( سالیانه یا عادی به طور فوق العاده ) در صورتی که تغییر روزنامه و یا تعیین روزنامه دیگر ( مثلاَ به دلیل تعطیلی روزنامه قبل ) جزء دستور جلسه باشد، اقدام به تغییر روزنامه خواهند نمود. به دیگر سخن، مادام که مجمع عمومی مبادرت به تغییر روزنامه شرکت ننموده باشد، آخرین روزنامه تعیین شده از سوی مجمع عمومی قبلی به عنوان ارگان شرکت تلقی خواهد گردید. بخش اخیر ماده 97 دربردارنده این حکم است که به موجب آن :
"... هر یک از مجامع عمومی سالیانه باید روزنامه کثیرالانتشاری را که هر گونه دعوت و اطلاعیه بعدی برای سهامداران تا تشکیل مجمع عمومی سالانه بعد در آن منتشر خواهد شد تعیین نماید. این تصمیم باید در روزنامه کثیرالانتشاری که تا تاریخ چنین تصمیمی جهت نشر دعوتنامه ها و اطلاعیه های مربوط به شرکت قبلاَ تعیین شده منتشر گردد."
عبارت " هر یک از مجامع عمومی سالیانه باید " مذکور در مقرره بالا به گونه ای نگارش یافته که این تصور را ایجاد می نماید که قید نام روزنامه در صورتجلسه هر نشست سالیانه مجمع عمومی عادی و تصمیم گیری نسبت به آن ضرورت دارد. در حالی که چنین برداشتی هر چند که با منطوق مقرره مورد بحث سازگاری دارد، فاقد منطق حقوقی به نظر می رسد  وبه علاوه هیچ گونه ضمانت اجرا و یا مسئولیتی برای عدم رعایت آن به چشم نمی خورد. به عبارت دیگر، سکوت مجمع عمومی سالیانه درباره روزنامه مورد بحث، به معنای بقای روزنامه موجود خواهد بود.
قانون گذار در همه موارد، نشر آگهی در روزنامه را ضروری ندانسته است. بلکه، به موجب تبصره ماده 97 مرقوم :
" در مواقعی که کلیه صاحبان سهام در مجمع حاضر باشند نشر آگهی و تشریفات دعوت الزامی نیست ."
از ظاهر عبارت بالا دو معنی برداشت می گردد : یکی آنکه، همه سهامداران حسب اتفاق یا با هماهنگی قبلی در محلی حاضر باشند و همان نشست را به جلسه مجمع عمومی شرکت تبدیل نمایند. پذیرش این برداشت در صورتی امکان پذیر می نماید که همه سهامداران به تشکیل جلسه مجمع و نیز تک تک موارد دستور جلسه موافقت نموده باشند.
برداشت دوم آن است که در جلسه مجمع عمومی شرکت همه سهامداران حضور داشته باشند و تاریخ و دستور جلسه بعدی مشخص و قید گردد. در وضعیت اخیر صرف اعلام مراتب زمان و موارد دستور جلسه آینده کافی است و کسب موافقت سهامداران ضرورت ندارد.
به نظر می رسد به ویژه با توجه به رویه شرکت های سهامی و موضع ادارات ثبت شرکت ها، برداشت دوم با منظور قانون گذار نزدیک تر باشد.


نوشته شده در : شنبه 20 مرداد 1397  توسط : زهره رادیو اف تی پی.    نظرات() .

ثبت شرکت در هشتگرد

 هشتگرد یکی از شهرهای صنعتی استان البرز می باشد که به دلیل موقعیت جغرافیایی که دارد و در محدوده استان البرز قرار دارد دارای شرایط خاص برای ثبت شرکت نیز دارد. این شهر که دارای شهرک های صنعتی زیادی می باشد همینطور نیروی انسانی در دسترتس زیادی را هم در اطراف خود دارد که یک محیط مناسب برای ایجاد فعالیت های اقتصادی نیز می باشد برای این که بخواهیم یک کسب و کار یا فعالیت اقتصادی را در هشتگرد انجام داد باید ثبت شرکت در هشتگرد صورت گیرد.

ناگفته نماند که بسیاری از امور شرکتها بطور مثال تغییرات شرکت ، ثبت شرکت در هشتگرد دراستان البرز شهر کرج انجام میگیرد. اداره ثبت شرکت کرج از زیر مجموعه ادارات سازمان ثبت اسناد و املاک است که آن نیز زیرنظر قوه قضائیه نیز می باشد. برای شروع یک کسب وکار جدید و ایجاد یک فعالیت اقتصادی با موسسه حقوقی هما تماس بگیرید تا هر آنچه که در رابطه با ثبت شرکت ثبت برند و اخذ گرید است نیز به شما ارائه دهد.


نوشته شده در : شنبه 20 مرداد 1397  توسط : زهره رادیو اف تی پی.    نظرات() .

مفاد آگهی دعوت از مجامع عمومی

به منظور جلوگیری از تضییع حقوق همه اشخاص ذی نفع در شرکت و از جمله سهامداران، قانون گذار پیش بینی روزنامه کثیرالانتشار جهت چاپ آگهی ها و دعوتنامه های مربوط به شرکت را ضروری دانسته است. برای نخستین بار این روزنامه در اعلامیه پذیره نویسی در شرکت سهامی عام و در صورتجلسه تشکیل شرکت سهامی خاص تعیین می گردد، تا آگهی های مربوط به شرکت تا تشکیل نخستین مجمع عمومی عادی در آن نشر یابد. این نکته در ماده 97 لایحه اصلاحی قانون تجارت به شرح ذیل افتاده است :
" در کلیه موارد دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی باید از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد به عمل آید ... "
پس از تشکیل شرکت، مجمع عمومی عادی ( سالیانه یا عادی به طور فوق العاده ) در صورتی که تغییر روزنامه و یا تعیین روزنامه دیگر ( مثلاَ به دلیل تعطیلی روزنامه قبلی ) جزء دستور جلسه باشد، اقدام به تغییر روزنامه خواهند نمود. به دیگر سخن، مادام که مجمع عمومی مبادرت به تغییر روزنامه شرکت ننموده باشد، آخزین روزنامه تعیین شده از سوی مجمع عمومی قبلی به عنوان ارگان شرکت تلقی خواهد گردید.

    مفاد آگهی دعوت از مجامع عمومی

نکاتی که در آگهی باید قید گردد طبق ماده 100 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 عبارت از " دستور جلسه و تاریخ و محل تشکیل مجمع با قید ساعت و نشانی کامل " است. دستور جلسه مهم ترین مورد مذکور در آگهی است و بایستی به دقت و به طور مشخص قید گردد. با این حال، امروزه در آگهی های دعوت ، در پایان چند مورد دستور مشخص جلسه، عبارت " و موارد دیگر " نیز افزوده می گردد. عبارت اخیر با اراده قانون گذار و لزوم شفافیت در امر اطلاع رسانی منافات داشته و موجب سوء استفاده به زیان سهامداران غایب می گردد. چرا که، ممکن است هیئت مدیره یک یا چند مطلب نه چندان مهم را به عنوان دستور جلسه در آگهی ذکر و بعداَ در مجمع عمومی، با استفاده از عبارت " موارد دیگر " به اتخاذ تصمیمات اساسی دیگری بپردازند. در صورتی که اگر سهامداران غایب از اهمیت جلسه و موارد مطروحه در آن به نحو منعکس در آگهی ، قبلاَ اطلاع یافته بودند به احتمال بسیار در نشست مجمع حضور به هم می رساندند. لذا، علی رغم اغماض مرجع ثبت شرکت ها به نظر می رسد هر تصمیم که تحت عنوان " موارد دیگر " در جلسه مجمع گرفته شود، در صورت اعتراض و شکایت هر ذی نفع بایستی بی اعتباری شناخته شود.
درباره تاریخ و ساعت تشکیل جلسه مجمع عمومی پرسش قابل طرح آن است که آیا دعوت کنندگان مجمع در تعیین روز و ساعت جلسه از دست باز کامل برخوردارند و مثلاَ مجاز به تعیین روز تعطیل رسمی و یا ساعت خارج از عرف کاری برای مثال روز عاشورا یا ساعت 10 شب یا 5 بامداد به عنوان روز و ساعت مجمع عمومی می باشند ؟
اگرچه رویه مرجع ثبت شرکت ها، تعیین روزهای تعطیل برای تشکیل جلسه را به رسمیت شناخته است، به نظر می رسد جز در مواردی که همه سهامداران به تعیین تاریخی جز روزهای غیرتعطیل و یا ساعات غیراداری توافق داشته باشند، اعتبار دعوت انجام شده و در نتیجه مصوبات چنین مجمعی محل تامل باشد. حال باید دید رویه قضایی و برداشت قضات با موضوع بالا چگونه خواهد بود. بدیهی است که ساعت تشکیل مجمع بایستی در طول روز و زمان متعارف باشد.
محل و نشانی کامل باید به روشنی و به دور از ابهام در آگهی آورده شود. با این حال، آیا منظور از محل، هر نقطه ای از کشور است یا آنکه عبارت محل باید در حوزه اقامتگاه شرکت تعریف گردد ؟ در صورت نخست، هیئت مدیره ممکن است به منظور محروم نمودن بخشی از سهامداران که توان مالی و امکان تهیه امکانات سفر از محل سکونت خود به شهرهای دوردست را ندارند، مکان جلسه را شهر دیگری اعلام نمایند. برای مثال، سهامدارانی که دو یا پنج درصد سرمایه یک شرکت را داراست، به جای حضور در جلسه مجمع در مرکز اصلی شرکت ( مثلاَ در تهران ) حاضر به تحمل هزینه سفر و اقامت در چابهار یا کیش نخواهد شد. چرا که هزینه های دو بار سفر در یک سال شاید بیش از کل سود سالیانه سهام چنین سهامدارای باشد.
با توضیح بالا، تعیین و تشکیل جلسه مجمع خارج از حوزه اقامت شرکت را باید از موجبات بی اعتباری جلسه و تصمیمات متخذه به شمار آورد. با این وجود، به دلیل آنکه محل دفتر شرکت ها و به ویژه شرکت های سهامی عام با شمار بالای سهامداران، گنجایش پذیرش همه صاحبان سهام را ندارند، لذا تعیین نشانی و محلی به جز دفتر شرکت در حوزه شهر محل اقامتگاه شرکت بلامانع به نظر می رسد.
توضیحات بالا در فرضی است که اساسنامه محل دیگری به جز اقامتگاه شرکت را به عنوان محل تشکیل جلسات پیش بینی ننموده باشد. در غیر این صورت باید بر اساس مقررات اساسنامه عمل شود. 


نوشته شده در : شنبه 20 مرداد 1397  توسط : زهره رادیو اف تی پی.    نظرات() .

ثبت شرکت در نظرآباد کرج

 شهرک های صنعتی استان البرز ازجمله در کرج نظرآباد ساوجبلاغ اشتهارد هشتگرد سیسمسن دشت محمدشهر و.... وجود دارند که این شهرک های بزرگ صنعتی به ثبت شرکتهای قوی و زیادی احتیاج دارند. ثبت شرکت در نظرآباد کرج یکی از قابل توجه ترین نقاط برای ایجاد و شروع یک فعالیت اقتصادی و شراکت های جدید می باشد. متقاضیان شهرک های نظرآباد هشتگرد سپهر که درحال فعالیت هستند یا می خواهند فعالیت اقتصادی تولیدی و... را ایجاد کنند در ثبت شرکت در نظراباد کرج صورت میگیرد.

برای آنکه بخواهید ثبت شرکت در نظرآباد کرج را انجام دهید با موسسه حقوقی ثبت هما تماس بگیرید تا بتوانید در بهترین شرایط امور خود را بدون هیچ گونه استرسی انجام داده و بتوانید خود به امور دیگر رسیدگی نمائید. موسسه حقوقی ثبت هما بجز ثبت شرکتها در امور دیگر از جمله تغییرات شرکتها، امور دارایی و مالیاتی، انحلال شرکت، ثبت علامت تجاری و نام تجاری، اخذ کارت بازرگانی، امور حقوقی، کیفری، چک برگشتی و... را ارائه می دهد. ثبت شرکت در نظرآباد کرج را بما بسپارید.


نوشته شده در : شنبه 20 مرداد 1397  توسط : زهره رادیو اف تی پی.    نظرات() .

دعوت از مجمع عمومی به وسیله اداره ثبت شرکت ها

دعوت از مجامع عمومی دربرگیرنده امور گوناگونی از قبیل تشخیص مراجع موظف به دعوت از مجامع عمومی، شیوه و تشریفات دعوت است که مراجع دعوت از مجامع عمومی خاصه توسط " اداره ثبت شرکت ها " مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

    مراجع دعوت کننده

دعوت از مجامع عمومی دربرگیرنده امور گوناگونی از قبیل تشخیص مراجع موظف به دعوت از مجامع عمومی، شیوه و تشریفات دعوت است . در لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 مقررات چندی راجع به اشخاص مجاز به دعوت، از مجامع عمومی به چشم می خورد. این اشخاص را می توان به چند دسته تقسیم نمود:

1- دعوت از مجمع عمومی از سوی هیئت مدیره
هیئت مدیره مرجع اصلی صلاحیتدار برای دعوت از مجامع عمومی است. مطابق ماده 91 لایحه اصلاحی :
" چنانچه هیئت مدیره مجمع عمومی عادی سالانه را در موعد مقرر دعوت نکند بازرس یا بازرسان شرکت مکلفند راساَ اقدام به دعوت مجمع مزبور بنمایند ."
قانون گذار به عنوان قاعده ، دعوت از مجمع عمومی سالیانه را در هر حال از تکالیف هیئت مدیره دانسته است که چنین الزامی را با صراحت بیشتری از مقررات ماده 138 همان قانون می توان دریافت. مع ذلک، در جایی دیگر این تکلیف را متوجه رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از هیئت مزبور به شمار آورده است. به موجب ماده 120 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 :
" رئیس هیئت مدیره علاوه بر دعوت و اداره جلسات هیئت مدیره موظف است که مجامع عمومی صاحبان سهام را در مواردی که هیئت مدیره مکلف به دعوت آن ها نی باشد دعوت نماید ".

2- دعوت از مجمع عمومی از سوی بازرسان قانونی
لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 در چند مورد به صلاحیت بازرس قانونی شرکت به دعوت از مجامع عمومی توجه نموده است .
مورد نخست، مفاد ماده 91 مزبور به نحوی که مورد تحلیل قرار گرفت، است. به موجب این مقرره، تکلیف بازرس قانونی شرکت در دعوت از مجمع عمومی سالیانه ایجاد نمی گردد مگر آنکه هیئت مدیره از انجام این وظیفه سرباز زده باشد. نقش بازرسان در این جا نقش جایگزینی است. بدان معنی که بازرس قانونی شرکت ابتدائاَ مجاز و یا موظف به انجام دعوت از مجمع عمومی نیست. نکته ای که در مورد حکم این ماده به چشم می خورد، عدم تعیین مهلت زمانی است که پس از آن تکلیف بازرس قانونی شرکت تحقق می یابد.
دومین وضعیت، دعوت از مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده طبق ماده 92 لایحه اصلاحی قانون تجارت است. مقرره مزبور این شیوه دعوت از مجمع را بدین شرح پیش بینی نموده است :
" هیئت مدیره و همچنین بازرس یا بازرسان شرکت می توانند در مواقع مقتضی مجمع عمومی عادی را به طور فوق العاده دعوت نمایند. در این صورت دستور جلسه مجمع باید در آگهی دعوت قید شود ."
راهکار دیگر برای دعوت از مجمع عمومی توسط بازرس قانونی شرکت ، طبق ماده 95 در موردی است که دارندگان دست کم یک پنجم سرمایه شرکت، از هیئت مدیره دعوت از مجمع را برای امر خاصی که در درخواست مزبور خودداری ورزد، در این صورت بازرس قانونی مکلف است ظرف ده روز، نسبت به انجام درخواست اقدام نمایند. اگرچه، دعوت از مجمع عمومی بر مبنای تقاضای سهامداران مورد بحث، تکلیف بازرس قانونی تلقی شده لکن هیچ گونه ضمانت اجرایی برای خودداری از انجام آن پیش بینی نگردیده است.
آخرین امکان دعوت از مجمع عمومی از سوی بازرس شرکت در موردی است که مطابق ماده 112 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، به علت درگذشت ، کناره گیری و یا سلب شرایط یک یا چند تن از مدیران، شمار مدیران از حداقل مقرر در قانون کمتر شود و علی البدل نیز تعیین نشده یا تعیین شده ولی کافی نباشند، در این صورت به حکم ماده 113 همان قانون :
" در مورد ماده 112 هر گاه هیئت مدیره حسب مورد از دعوت مجمع عمومی برای انتخاب مدیری که سمت او بلاتصدی مانده خودداری کند هر ذی نفع حق دارد از بازرس یا بازرسان شرکت بخواهد که به دعوت مجمع عمومی عادی جهت تکمیل عده مدیران با رعایت تشریفات لازم اقدام کند و بازرس یا بازرسان مکلف به انجام چنین درخواستی می باشند . "

3- دعوت از مجمع عمومی از سوی سهامداران
قانون گذار در شرایط خاصی به سهامداران و به ویژه سهامداران اقلیت اجازه داده تا نسبت به دعوت از مجمع عمومی اقدام نمایند. با توجه به آنکه اصولاَ هیئت مدیره مرجع ذی صلاح جهت انجام این امر است، سهامداران متقاضی ابتدا بایستی به این مرجع مراجعه و در صورت خودداری هیئت مدیره از عملی ساختن این تقاضا، درخواست خود را نزد بازرس قانونی شرکت مطرح نمایند . چنانچه مرجع اخیر نیز به تقاضای ایشان وقعی ننهد، این گونه سهامداران خود راساَ به دعوت از مجمع مبادرت خواهند نمود.

4- دعوت از مجمع عمومی به وسیله اداره ثبت شرکت ها
با توجه به آنچه آمد، دعوت از مجامع عمومی شرکت ها از وظایف ذاتی اداره ثبت شرکت ها تلقی نمی گردد. با این حال، در لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 مواردی پیش بینی شده که مرجع یاد شده موظف به دعوت از مجمع عمومی شرکت است. دخالت اداره ثبت شرکت ها، دخالتی ابتدایی نیست بلکه در صورت درخواست اشخاص ذی نفع، مرجع یاد شده نسبت به دعوت از مجمع عمومی اقدام خواهد نمود. برای مثال، مطابق ماده 136 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 :
" در صورت انقضای مدت ماموریت مدیران تا زمان انتخاب مدیران جدید مدیران سابق کماکان مسئول امور شرکت و اداره آن خواهد بود. هر گاه مراجع موظف به دعوت مجمع عمومی به وظیفه خود عمل نکنند هر ذی نفع می تواند از مرجع ثبت شرکت ها دعوت مجمع عمومی عادی را برای انتخاب مدیران تقاضا نماید " .
شایان یادآوری است که در دوره انحلال شرکت نیز، مرجع ثبت شرکت ها نقش مشابهی را تحت شرایط خاص می تواند بازی کند. 


نوشته شده در : شنبه 20 مرداد 1397  توسط : زهره رادیو اف تی پی.    نظرات() .

وظایف اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

با توجه به ماده 5 قانون اتاق بازرگانی وظایف اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران عبارتند از:

    برقراری همکاری و هماهنگی بین بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن
    ارائه دادن نظرات در خصوص لوایح و طرح های مربوط به اتاق
    همکاری با دیگر دستگاه های اجرایی ومرجع جهت اجرای قوانی مربوط به اتاق
    ارتباط با سایر کشورها و تشکیل اتاق مشترک و کمیته مشترک با توج به قوانین و سیاست های جمهوری اسلامی ایران
    تشکیل شدن و شرکت کردن در سمینارها وکنفرانس های اتاق ایران براساس چارچوب سیاست جمهوری اسلامی ایران است
    شناسائی بازار جهت کالاهای صادراتی ایران در خارج از کشور و تشویق به موسسات در جهت شرکت در نمایشگاه های بازرگانی خارجی و داخلی
    تشویق به سرمایه گذاری داخلی در تولید کالاهای صادراتی
    بررسی و حل مسائل بازرگانی داخلی و خارجی اعضا با تشکیل مرکز داوری اتاق ایران که اساسنامه مزبور با پیشنهاد وزارتخانه بازرگانی و دادگستری به تصویب مجلس رسیده است.
    ایجاد و اداره کردن مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی برای انجام وظایف و فعالیت های اتاق
    صدور کارت عضویت طبق آئین نامه اتاق ایران

حدود 130 سال است که از زمان تاسیس اتاق بازرگانی می گذرد ولی این اتاق همچنان به عنوان یک رکن اصلی در اقتصاد کشور است که دارای جایگاه یژه و منحصربفردی نیز می باشد. دارندگان کارت بازرگانی و کارت عضویت میتوانند از خدمات مربوط به اتاق تهران و اتاق ایران برخوردار گردند.

تفاوت کارت عضویت و کارت بازرگانی

عضویت در اتاق به این معناست که با عضویت می توانید از خدمات کارت بازرگانی صدور گواهی مبدا رسیدگی به امور ویزای تجار مشاوره حقوقی رسیدگی به دعاوی بین المللی و..... برخوردار گردید. کارت عضویت در اتاق و کارت بازرگانی را میتوان گفت که با یکدیگر صادر میگردند چون در صورتی شخصی می تواند کارت بازرگانی داشته باشد که در اتاق عضویت داشته باشد. داشتن کارت بازرگانی برای انجام صادرات و واردات کالا الزامی است. در صورتی که فرد تنها عضو اتاق باشد فقط نمیتواند تجارت انجام دهد یا درخواست صدور گواهی مبدا دهد.


نوشته شده در : شنبه 20 مرداد 1397  توسط : زهره رادیو اف تی پی.    نظرات() .

موارد اخراج از تعاونی

عضو در شرکت های تعاونی به شخص حقیقی گفته می شود که ملزم با اهداف بخش تعاونی و اساسنامه قانونی آن تعاونی باشد. بنابراین اشخاص حقوقی نمی توانند به عضویت شرکت های تعاونی درآیند .
در موارد ذیل هر یک از اعضا تعاونی اخراج می گردند :

1- در صورت از دست دادن شرایط مقرر در قانون
شرایط عضویت در تعاونی ها به شرح ذیل آمده است :
-  تابعیت جمهوری اسلامی ایران
- عدم ممنوعیت قانونی و حجر
-  خرید حداقل سهام مقرر در اساسنامه
-  درخواست کتبی عضویت و تعهد به رعایت مقررات اساسنامه تعاونی
-  عدم عضویت در تعاونی مشابه
علاوه بر شرایط فوق ، ممکن است اساسنامه شرکت تعاونی شرایط دیگری از قبیل ساکن بودن در روستا یا کارگر و دانشجو بودن را به عنوان شرایط اختصاصی ، برای عضویت پیش بینی کند. ایضاَ کافی بودن امکانات و ظرفیت شرکت نیز برای قبول عضو جدید باید ددر نظر گرفته شود.
2- عدم رعایت مقررات اساسنامه و سایر تعهدات قانونی مشروط بر اینکه توسط هیئت مدیره دو اخطار کتبی هر یک به فاصله 15 روز به وی داده شده و از تاریخ اخطار دوم نیز 15 روز گذشته باشد. در این صورت مجمع عمومی فوق العاده می تواند او را اخراج نماید.
3- ارتکاب اعمالی که موجب زیان مادی تعاونی گردد و او قادر به جبران آن ظرف مدت یک سال نباشد.
4- اعمالی که به حیثیت و اعتبار تعاونی لطمه وارد نموده یا با تعاونی رقابتی ناسالم و نادرست نماید. که تشخیص هر یک از موارد مذکور به پیشنهاد مدیر یا مدیران مربوطه و تصویب مجمع عمومی خواهد بود.

    چند نکته

-  خروج عضو اختیاری است و نیاز به تصویب سایر اعضاء ندارد.
-  خروج عضو نیاز به ثبت در اداره ثبت شرکت ها ندارد.
-  ارزش اسمی سهم یا سهام عضوی که خارج شده است باید حداکثر ظرف یک سال از تاریخ خروج او نقداَ پرداخت گردد.
- تا زمانی که ارزش اسمی سهم به عضوی که از شرکت خارج شده است، پرداخت نشده است وی مستحق دریافت سود سهام خود می باشد.
- اگر اعضاء متخصص تعاونی های تولید قصد خروج از شرکت را داشته باشند، باید حداقل 6 ماه قبل از استعفاء، مراتب را کتباَ به اطلاع تعاونی برساند.
-  اگر خروج عضو موجب ضرری برای تعاونی باشد، وی ملزم به جبران خسارت است.

    فوت عضو تعاونی

در صورتی که عضو تعاونی فوت نماید، برابر اصول کلی حقوق وی به قائم مقام قانونی او منتقل می شود و از جمله قائم مقام قانونی وراث می باشند. بنابراین :
- در صورتی که ورثه دارای شرایط لازم برای عضویت در تعاونی باشند عضو تعاونی شناخته می شوند.
- در صورتی که وراث متعدد بوده و واجد شرایط باشند می توانند به عضویت تعاونی درآیند مشروط بر اینکه ما به التفاوت افزایش سهم خود را به تعاونی پرداخت نمایند.
- هر گاه کتباَ عدم تمایل خود را از عضویت در تعاونی اعلام نموده و یا هیچکدام دارای شرایط عضویت نباشند عضویت لغو می گردد.
- در صورتی که وراث بیش از ظرفیت تعاونی باشند، با موافقت سایر وراث و نیاز تعاونی یک یا چند نفر به عضویت تعاونی پذیرفته می شوند.


نوشته شده در : شنبه 20 مرداد 1397  توسط : زهره رادیو اف تی پی.    نظرات() .

انحلال موسسه در کرج

همانطور در انحلال شرکت در کرج توضیح داده شده بحث انحلال مربوط به ازبین رفتن و منحل شدن می باشد که با انحلال یک موسسه آن موسسه تا بعد از دوسال از زمان صورتجلسه، در اداره ثبت شرکتها از بین می رود. انحلال موسسه در کرج  یا انحلال شرکت به دلایل مختلفی صورت میگیرد از جمله این دلایل عبارتند از:

    موضوع شرکت که به دلیل آن شرکت یا موسسه تشکیل شده به اتمام رسیده باشد یا امکان نا پذیر باشد.
    در صورتی که در اساسنامه شرکت یا موسسه مدت زمانی را برای فعالیت شرکت در نظر گرفته باشند و جهت تمدید آن اقدامی نکرده باشند
    ورشکستگی موسسه یا شرکت
    حکم انحلال موسسه از طرف دادگاه
    در مجمع عمومی فوق العاده انحلال موسسه و یا انحلال شرکت تصویب شود

انحلال شرکت یا موسسه طی صورتجلسه در مجمع عمومی فوق العاده تنظیم میشود این صورتجلسه به همراه مدارک شرکت و سهامدارن به اداره ثبت شرکتها کرج استان البرز ارسال می شود و با گذشت مدت 25 روز الی 30 روز با تائید کارشناس آگهی انحلال موسسه در کرج صادر میگردد.

بعد از انحلال موسسه مدیر تصفیه جهت برطرف کردن بدهی ها و دریافت طلب تعیین می گردد که این مدیر میتواند بعد ها تغیییر کند و جانشین برای خود معین نماید که کلیه این اطلاعات را در مقاله وظایف مدیر تصفیه می توانید مطالعه کنید.


نوشته شده در : شنبه 20 مرداد 1397  توسط : زهره رادیو اف تی پی.    نظرات() .

ویژگی های منحصر شرکت سهامی عام

یکی از انواع شرکت های تجاری در ایران، شرکت های سهامی هستند. شرکت های سهامی مهم ترین نوع شرکت تجاری می باشند. چرا که، انجام پروژه های بزرگ صنعتی ، تجاری مثل سدها ، شهرک ها ، آسمان خراش ها و کارخانجات بزرگ خودرو، هواپیما و کشتی سازی جز از طریق تشکیل شرکت های سهامی میسر نیست. زیرا اولاَ انجام این گونه پروژه ها نیاز به سرمایه انبوهی دارد که معمولاَ از طریق سرمایه های خصوصی امکان پذیر نیست، ثانیاَ تعداد شرکا در این شرکت ها زیاد و در نتیجه میزان سرمایه گذاری هر فرد نوعاَ خیلی زیاد نیست و ثالثاَ میزان خطر ، در صورت ورشکستگی ، برای هر شریک ، غیرقابل جبران نیست زیرا مسئولیت شرکا فقط محدود به سهام آنان در شرکت است.
شرکت سهامی به دو نوع تقسیم می شود: شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص که ذیلاَ به بررسی ویژگی های منحصر شرکت سهامی عام می پردازیم.

    شیوه تاسیس

از بنیادی ترین تفاوت های شرکت سهامی عام ، امکان پذیره نویسی و یا پذیرش عمومی سرمایه از راه پذیره نویسی در شرکت سهامی عام و ممنوعیت بهره گیری از این راهکار در شرکت سهامی خاص است. پذیره نویسی را باید امتیازی تلقی نمود که قانون گذار بنا به ملاحظات خاص مربوط به شرکت های سهامی عام به این شرکت اعطا نموده است. ساز و کار یاد شده از این جهت امتیازی مهم به شمار می رود که طرق تامین سرمایه مورد نیاز برای تاسیس شرکت و یا فراهم آوردن نقدینگی لازم جهت افزایش سرمایه در شرکت های تجاری، محدود و در عین حال بسیار پرهزینه است. بر همین اساس، تجویز مراجعه به عموم آسان ترین و ارزان ترین شیوه جذب سرمایه به شمار می رود. علاوه بر مزایای گفته شده، راهکار پذیره نویسی ، تعهدات و مسئولیت های حقوقی ناظر به دیگر روش های تامین سرمایه، از قبیل دریافت وام و تسهیلات از منابع باتکی یا مالی اعتباری و یا انتشار اورق مشارکت را ندارد.
از سوی دیگر، اعطای امتیاز مزبور مستلزم رعایت تشریفات و اقدامات دقیقی دانسته شده است که عدم رعایت هر یک از آن ها ممکن است موجبات بطلان اقدام و در نتیجه بطلان شرکت حتی پس از ثبت را فراهم آورد.

    شمار سهامداران و تعداد مدیران

شمار سهامداران شرکت سهامی عام نبایستی از پنج عضو کمتر باشند. همچنین اعضای هیئت مدیره شرکت سهامی عام به صراحت ماده 107 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 نباید از 5 عضو کمتر باشد، در حالی که راجع به شرکت سهامی خاص هیچ مقرره قانونی وجود ندارد.

    میزان سرمایه

وجه ممیزه مهم دیگر شرکت سهامی عام ، تفاوت چشمگیر در حداقل میزان سرمایه لازم برای تاسیس و فعالیت آن است. به موجب ماده 5 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 " سرمایه شرکت های سهامی عام از پنج میلیون ریال و سرمایه شرکت های سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد ". مطابق بخش اخیر همان ماده، مبلغ سرمایه هر یک از شرکت های سهامی پس از تاسیس نیز نبایستی از میزان مقرر در ماده یاد شده کمتر گردد. تفاوت در میزان سرمایه دو شرکت با توجه به اهداف تشکیل و شیوه جذب سرمایه هر یک از این دو، تمایزی منطقی به نظر می رسد. معذلک، با توجه به گذشت مدت زمان طولانی از وضع مقرره بالا و نوسانات عظیم اقتصادی ، مبلغ مقرر به عنوان حداقل سرمایه، پاسخگوی تعهدات شرکت های سهامی و نیز تامین کننده حقوق بستانکاران و اشخاص ذی نفع مرتبط به این گونه شرکت ها نیست.
با درک واقعیت گفته شده، در ماده 483 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1384 در حداقل میزان سرمایه این شرکت ها تغییری بنیادین به شرح ذیل مقرر شده است :
" در موقع تاسیس سرمایه شرکت های سهامی عام از مبلغ پنج میلیارد ریال و سرمایه شرکت های سهامی خاص از مبلغ پانصد میلیون ریال نباید کمتر باشد.
تبصره : در صورتی که تصدی به موضوع تجاری خاصی مستلزم سرمایه گذاری بالاتری باشد، با تصویب هیئت وزیران حداقل سرمایه لازم تعیین خواهد شد."

    امکان انتشار اوراق مشارکت ( قرضه )

مطابق مقررات لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 منعکس در مواد 51 تا 71، " شرکت سهامی عام می تواند ... اوراق قرضه منتشر کند ". اگرچه در مقرره بالا، منعی به اعطای چنین امکانی برای شرکت سهامی خاص پیش بینی نشده ، لکن عدم منع در این خصوص را نمی توان به مفهوم تجویز تلقی نمود. زیرا انتشار اوراق مشارکت ( قرضه ) امتیازی تلقی شده که استفاده از آن مستلزم اثبات وجود جواز قانونی است. با این حال ، دهه اخیر شاهد تحول عمیقی در قانون گذاری حاکم بر اوراق قرضه بوده است. نخست آنکه عنوان اوراق قرضه که به مفهوم وام متضمن همراه به بهره است به مفهومی متفاوت و منطبق به یکی از عقود مشابه مضاربه تغییر یافته است. افزون بر آن، حوزه اشخاص مجاز به انتشار اوراق قرضه که در مورد شرکت های تجاری محدود به شرکت سهامی عام بود، در قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت 1376 به شرکت سهامی خاص و تعاونی نیز گسترش یافت. در نتیجه، امکان انتشار اوراق مشارکت همانند گذشته دیگر وجه افتراق میان دو شرکت سهامی به حساب نمی آید، هر چند که در عمل ، مراجع ذی ربط بدون توجه به تغییر نگرش مقنن، بر رویه پیشین گام بر می دارند.

    پذیرش در بازار بورس اوراق بهادار

از ویژگی های منحصر شرکت سهامی عام، که آن را از کلیه شرکت های تجاری و از جمله شرکت سهامی خاص متمایز می سازد، امکان عضویت این شرکت در بازار بورس اوراق بهادار است. در حالی که، علی رغم تجویز انتشار اوراق مشارکت برای شرکت های سهامی خاص به موجب قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت 1376 این شرکت ها مجاز به ارائه اوراق مشارکت یا برگه های سهام خود در این بازار نیستند. 


نوشته شده در : شنبه 20 مرداد 1397  توسط : زهره رادیو اف تی پی.    نظرات() .

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic